Nachádzate sa tu

Školský vzdelávací program HAPPY LAND

 

Motívom vypracovania nášho ŠkVP bola filozofia našej materskej školy Je ním skvalitnenie života detí a rodiny  kreatívnym akceptovaním zásad podpory zdravia v prepojení so zásadami výchovy prosociálnej a environmentálnej . Spočíva vo vytvorení vysokej odbornej úrovne  a budovania dobrého kreditu na verejnosti .  Snažíme sme sa byť vo všetkých smeroch kreatívni a opierať sa o partnerstvo a spoluprácu v kolektíve a v rodine .  Výsledkom tejto filozofie je vysoká spokojnosť rodičov a hlavne detí . Vytvárame tak  pre naše deti šťastnú krajinu  , HAPPY-LAND. 

1.     

VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

Význam výchovy v treťom tisícročí spočíva hlavne v riešení globálnych problémov ľudstva ; jej účinnosť je priamo závislá na ďalšom prežití ľudstva :

 

-          Dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa

 

-         

Vytvárať z tried výchovné spoločenstvo

-         

Každý má právo hodnotenia i sebahodnotenia ; formovať hodnotenie orientované na deti aj na základe hodnotenia a hlavne sebahodnotenia

-         

Prijímať dieťa také aké je , pozitívne ho  hodnotiť, prejavovať voči nemu priateľské city a formulovať smerom k nemu jasné a realizovateľné pravidlá

-         

Pokojným poukazovaním reagovať na negatívne javy

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sme vychádzali zo školského zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a z materiálov štátneho vzdelávacieho programu  (ŠVP) ISCED  0.V rámci dvojúrovňového vzdelávania na školách sme vytvorili druhú úroveň vzdelávania v našej materskej škole Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) HAPPY-LAND, ktorý vychádza z ISCED 0. Jeho rozšírením sme  dotvorili  obsah výchovy a vzdelávania a prispôsobili sme ho regionálnym a lokálnym podmienkam našej materskej školy. Vychádzali sme z požiadaviek spoločnosti s ohľadom na vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť občanov v rámci celoživotného vzdelávania .

 

  2.      Vlastné zameranie školy

 Dlhodobá koncepcia materskej školy je zameraná smerovanie k správnemu životnému štýlu v duchu hodnôt tvorivo humanistickej výchovy

 

 V dlhodobom  zameraní našej materskej školy sme sa sústredili na  dve oblasti: 

3.1.   Skvalitnenie života detí s kreatívnym akcentovaním zásad podpory a rozvoja zdravia.

 

   3.2.   Ekovýchova  v prepojení so zásadami THV

 Máme vytvorené vhodné materiálne podmienky k plneniu zámerov školy. príslušenstvom. Škola disponuje dostatkom učebných a didaktických pomôcok, s využívaním digitálnych technológií ako DVD, interaktívna tabuľa, PC  s edukačnými programami, programovateľná hračka Bee bot, fotoaparát , MP3, zvukove a obrazové nosiče.   Tiež sa dopĺňa detská aj učiteľská knižnica.

 

Školský dvor je v celku a rozdelený do dvoch výškových úrovní s nerovnosťou terénu. Je vybavený kovovými preliezačkami  , pieskovisko so šmykľavkou , celá plocha je trávnatá. Spodná časť vhodná na loptové hry a v zimnom období na sánkovanie.

 Vymedzenie vlastných  cieľov pre jednotlivé oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti

·        

Kognitivizácia-  pokus a omyl, algoritmy, heuristiky /definuj problém, informuj sa, tvor riešenia, realizuj riešenia/

·        

Emocionalizácia- kongruencia /pravdivosť, úprimnosť, otvorenosť akceptácia empatia/

·        

Motivácia- inštinkty, potreby, záujmy, ciele, ideály, hodnoty, životná filozofia  

·        

Socializácia a komunikácia- asertivita, empatia, poruchy socializácie   

·        

Axiologizácia- výchova k hodnotám 

·        

Kreativizácia- konvergentné a divergentné úlohy, metóda brainstormingu

Kognitívny cieľ: rozvíjanie schopností a využívanie základných poznatkov  v náväznosti na základnú školu

Psycho -somatický cieľ: rozvíjanie orientácie v priestore v spojení s perceptuálno-motorickej koordinácie

Afektívny cieľ: kognitívnu sféru poznávania a oboznamovania  realizovať na základe emócií, citov, motivácií a hodnôt

Náš ŠkVP sme rozšírili o rôzne  spôsoby práce  , poznatky a skúsenosti a  edukačnými aktivity v dvoch oblastiach :

3.1.  Skvalitnenie života detí s kreatívnym akcentovaním zásad podpory a rozvoja zdravia.

K tomuto cieľu v našom ŠkVP nás viedla dlhodobá skúsenosť s prácou na projektoch Zdravá škola a následne našom projekte Výchova k zdravému životnému štýlu ktorý kooperuje s projektom Adam hravo zdravo. Gestorom projektu Adam hravo zdravo je  Úrad pre verejné zdravotníctvo a schválilo ho MŠ SR . Realizuje sa s kompenzačnými  pomôckami  Rieši  a hľadá odpovede na mnohé otázky ohľadne zdravia , chorôb , ako im predchádzať a nie ich liečiť ; vnímavosť voči nesmelším a slabším deťom; správania sa detí k zdravotne oslabeným rovesníkom, vrátane dlhodobo citových či zdravotne postihnutých, ozrejmenie ich reálnych možností ; multimediálne, variabilné, dlhodobé motivovanie detí, prehĺbenie ich poznania, ovplyvnenie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity.

-         

Prejavovať   túžbu a ochotu pohybovať sa

-         

Používa ť v činnosti všetky zmysly

-         

Ovládať  pohybový aparát a telesné funkcie

-         

rozvíjať vedomé uvoľňovanie vlastného tela

-         

Ovládať  základné lokomočné pohyby

-         

Využívať globálnu motoriku v prekonávaním umelých a prírodných prekážok

-         

Správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných

-         

Prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

-         

Odhaľovať svoje možnosti a spôsobilosti

-         

Zlepšiť schopnosť vizualizácie

-         

Prejavovať ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

-         

Komunikovať   svoje poznatky

-         

Hodnotiť  vlastný výkon teší sa z vlastných výkonov, uznáva aj výkony druhých

-         

Prejavovať  grafomotorickú gramotnosť

3.2.  Ekovýchova  v prepojení so zásadami THV

            Táto oblasť sa zameriava na osvojovanie   si rôznych spôsobov spoločenským a prírodným prostredím .Pravdivo, v súlade s aktuálnymi, spoločenskými a prírodovedeckými poznatkami utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu. Objavovať vzťahy medzi objektmi v prírode skúmaním vlastností objektov. Klásť  otázky a hľadať  odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov. V  tejto oblasti je východiskom a podstatou bezpodmienečné  pozitívne prijatie dieťaťa, uvedomovanie si samého seba ,vytváranie ideálnych rozvojových podmienok. Učiť sa prostredníctvom zážitkov a prežívaní. Utvárať pevný základ celoživotného postoja k pohybovým aktivitám ; rozvíjať tým individualitu a prosociálne správanie dieťaťa nenahraditeľné vôľové vlastnosti pre  život .

 -         Pozerať sa na svet aj očami druhých

 

-        

Správať sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem

-        

Preberať spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny

-        

Plánovať , organizovať  a hodnotí činnosť

-        

Prejavovať  ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.

-        

Počúvať aktívne a s porozumením myšlienky a informácie  rôznych médií,

-         

Hľadať  a objavovať  súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavovať  tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému

-         

Odôvodňovať  svoje názory, prejavovať  postoje,  vyslovovať jednoduché úsudky,

-         

Hodnotiť spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí,  čo sa mu páči/nepáči,  čo je správne/nesprávne,  čo je dobré/zlé na  veciach, osobách, názoroch.

-         

Prejavovať  zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového

-         

Využívať primerané pojmy, znaky a symboly

-         

Vytvárať vnútornú a vonkajšiu rovnováhu

-         

Pozorovať , skúmať, experimentovť

3.     

Stupeň vzdelania

Stupeň vzdelania, ktorý poskytuje ŠkVP je predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávania v materskej škole prostredníctvom  školského vzdelávacieho programu HAPPY-LAND. Základom ŠkVP  je najmä  formovať zdravý životný štýl včasným začlenením zdravého stravovania , pohybových y športových aktivít . Osvojením  si zručností k podpore zdravia, bezpečia, osobnej pohody, fyzickej a psychickej zdatnosti s cieľom prevencie voči vlastnému zdraviu a seba samého.  4.      Vlastné zameranie školy

 Dlhodobá koncepcia materskej školy je zameraná smerovanie k správnemu životnému štýlu v duchu hodnôt tvorivo humanistickej výchovy

 

 5.      Spôsob stravovania

 Spôsob stravovania v materskej škole je zabezpečený  formou školskej jedálne.

 

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno–spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

Úhradu za stravovanie prevádza  zákonný zástupca dieťaťa. Školská jedáleň je školské zariadenie s jednozmennou prevádzkou. Výdaj stravy sa prevádza na triedach , nakoľko nemáme  samostatnú jedáleň. Zamestnanci ; kuchárka , prevádzková zamestnankyňa a vedúca školského stravovania na pomerný úväzok. Strava je podávaná v trojhodinových intervaloch. Deti majú zabezpečený celodenný pitný režim na triedach.

6.      Dĺžka dochádzky

Dĺžka absolvovania nášho ŠkVP  HAPPY- LAND vychádza zo všeobecnej dochádzky väčšiny detí do našej materskej školy to je spravidla 3 – 4roky. V našej materskej škole sa na realizáciu ŠkVP uplatňuje celodenná forma výchovy a vzdelávania. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa vieme realizovať ŠkVP aj poldennou formou výchovy a vzdelávania .

 

7.      ŠkVP HAPPY-LAND

Naše učebné osnovy zohľadňujú  Štátny vzdelávací program Dieťa a jeho svet ,  ktorý je zameraný  po obsahovej stránke na štyri tematické okruhy . Tematické okruhy  sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa  integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa . Pri tvorbe  ŠkVP  sme brali  do úvahy  osobitosti predprimárneho vzdelávania ,  atypickosť budovy materskej školy  ,  situovanie  v regióne mesta ( časť  Zobor , záhrady SPU  blízkosť mestského parku , lesoparku Zobor , zimný štadión , centrum mesta , rieka, ). Zohľadnili sme  spoluprácu s SUŠ Tralaškolou , HK – Nitra – korčuliarsky oddiel , Delfín  - plavecký oddiel, ZŠ  , oboznamovanie s AJ  , spoluprácu  so  Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou . Univerzitou Konštantína Filozofa , Strednou poľnohospodárskou   a veterinárnou školou  , družobnou  škola Žižkova z Kroměříža. Niektoré organizácie sme využili pri realizácii krúžkovej činnosti na škole (krúžok výtvarný a oboznamovanie s cudzím jazykom)

 

 Súčasťou ŠkVP je aj pedagogická diagnostika a spolupráca s odborníkmi z centra pedegogicko-psychologockého poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Každodennou súčasťou výchovnej a vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych y hygienických  , stravovacích a spoločenských návykov  detí Pozornosť sa venuje aj rozvíjaniu zručností spojených s osobnou hygienou  a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní detí a denne sa zameriava  na nasledovné  výkonové štandardy :

-        

Vykonávať pravidelne pohybové aktivity

-        

Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám

-         

Zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa,  čistiť si zuby    atď.) a návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle atď.),

-         

Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na odev, atď.

-   

   Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc,

-        

Komunikovať prijateľným spôsobom , pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity

-        

Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach.

-        

nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými

-        

Počúvať s porozumením

-         

Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu

-         

Používať spisovnú podobu materinského jazyka

-         

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť

-         

Prejavovať radosť z hry

            ŠkVP  sa skladá z desiatich obsahových celkov . Každý obsahový celok obsahuje niekoľko príslušných  témy , ktoré využívajú v sebe náležité vzdelávacie štandardy. Tie sa navzájom prelínajú , dopĺňajú a tak počas roka  využijú všetky , niektoré viackrát a niektoré denne.

            Týždenné plánovanie je zabezpečené v každej triede samostatne a konkretizuje sa  na nami vytvorených  formulároch  . Obsahujú informácie o plnení kompetencií , obsahové , výkonové štandardy, tematický okruh , stratégie, návrh edukačných aktivít a učebné zdroje. K tomu je priložená pojmová mapa . Súčasťou ŠkVP je aj pedagogická diagnostika a spolupráca s odborníkmi z centra pedegogicko-psychologockého poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva.