Nachádzate sa tu

Správa o VVV 13/14

správa o výchovno – vzdelávacej činnosti , výslekoch a podmienkach mš hospodárska 7 , nitra  za šk.

 rok 2013/2014

 

 

Predkladá :

 

Petronela Pospišilová

riaditeľ MŠ

 

                                                                                      Prerokované na pedagogickej rade dňa

                                                                                      5.9.2014

 

Vyjadrenie Rady školy :  konaná dňa 09.09.2014

Rada školy odporúča  :                         Zriaďovateľovi:  Mesto Nitra

Schváliť :

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –vzdelávacej činnosti  MŠ Hospodárska 7 , Nitra za šk. rok 2013/2014

 

        ...............................................................

               Monika Opršalová

Predseda rady školy pri MŠ Hospodárska 7 Nitra

 

Stanovisko zriaďovateľa :

Mesto Nitra

S c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti

 

 

..............................................................

         za zriaďovateľa

 

 

 

 

správa o výchovno – vzdelávacej činnosti , výslekoch a podmienkach                mš  hospodárska 7 , nitra

za šk. rok 2013/2014

 

 

Vypracovala: Petronela Pospíšilová

 

 

 

 

Východiská a predpoklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle príslušných dokumentov:

 

  1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006  Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach a školských zariadení.
  2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 –R  k vyhláške MŠ č. 9/2006 Z.z.
  3. Koncepcia školy na roky 2010/2014
  4. Plán práce školy na školský rok 2013/2014
  5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických činností učiteliek MŠ
  6. Údaje o výsledkoch  ŠŠI
  7. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých učiteliek MŠ Hospodárska 7
  8. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Hospodárska 7, Nitra
  9. Podklady hodnotenia nadštandardných aktivít v čiastkových správach o výchovno vzdelávacej činnosti na triedach v  MŠ

 

 

 

 

základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a)

 

 

1. Názov školy:  Materská škola Hospodárska 7

2. Adresa :         Hospodárska 7 , 94901 Nitra

3. Telefónne číslo:  : 037/ 7412681                     

4. Internetová adresa : www.msnitra.org

5. E- mailová adresa : mshospodarska@gmail.com

6. Zriaďovateľ: Mesto Nitra Štefánikova  60, NITRA 95006

 

 

Mená vedúcich zamestnancov  :

Meno a priezvisko

Funkcie

Petronela Pospišilová

Riaditeľka školy

Denisa Csériová

vedúca ZŠS pri MŠ

 

 

Údaje o rade školy  a poradných orgánoch školy:

 

Rada školy pri MŠ  Hospodárska 7 Nitra bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

1.

Monika Opršalová

Predseda

Pedagogických zamestnancov

2.

Anna Bojdová  

Člen

Nepedagogický zamestnanec

3.

PaedD.Katarina Sziíjartoóvá

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

4.

L.Potocká

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

4.

Ing.arch.Michal Gaj

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

5..

Ing.P.Hatala

Člen

za zriaďovateľa MZ

6..

M. Valachová

Člen

za zriaďovateľa VMČ

 

Údaje o OZ Happy Land pri MŠ Hospodárska 7:

 

p.č.

Meno a priezvisko

funkcia

1.

Štatutárny zástupca :

E. Martišová

2.

Podpredseda , zapisovateľ:

M. Žákovičová

3.

člen

V.Majerčík

4.

člen

J.Tomanová

5.

člen

Z.Lukáčová

6.

člen

E:Červeňová

 

 

 

Údaje o internom metodickom združení

 

p.č.

Meno a priezvisko

funkcia

1.

Mgr. Katarína Bihányová, Mgr. M. Hajtingerová

Vedúca IMZ

2.

Petronela Pospišilová

člen

3.

Mgr. Erika Martišová

člen

4.

Monika Opršalová

člen

 

 

 

 

Údaje o počte žiakov  v šk.roku 2013/2014

 

Stav k 15. 09. 2013 : 36 detí

Stav k 31. 08. 2014 : 36 detí

Počet  tried

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

I.

16

 

 

16

 

 

II.

20

 

 

20

 

 

               

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

 

V  školskom roku 2013/2014 sa neuskutočnila inšpekčná činnosť zo ŠŠI.

       

ÚDAJE O POĆTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAĆNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTTNANCOV

 

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

5

Z počtu PZ

4

- kvalifikovaní

4

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z počtu NZ

1

- upratovačky

1

- ostatní

0

ZŠS pri MŠ

3

Spolu MŠ  a ZŠS pri MŠ

8

 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

MPC Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v MŠ

2

2

 

 

MPC Interaktívna tabuľa vo výchovno- vzdelávacej činnosti

1

1

 

 

MPC Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunik . zručností

2

2

 

 

MPC Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

1

1

 

 

Využívanie IKT v práci učiteľa

1

1

 

 

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

1

1

 

 

Školský menežment v materskej škole

1

1

 

 

Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov

1

1

 

 

 

aktivity a prezentácia školy  na verejnosti

aktivity realizované v rámci materskej  školy

Šarkaniáda-   akcia organizovaná pre deti v spolupráci s rodičmi v areáli Agrokomplexu  Nitra výstavníctvo , púšťanie šarkanov , jazda vláčikom

Eko dni: Environmentálna výstava na SPaVŠ  , návšteva

Bezpečne do školy :   projekt o bezpečnosti na ceste v spolupráci s autoškolou Pohoda

Hviezdne Vianoce v MŠ; sviatočný gala večer pod názvom Rozprávkový večer v priestoroch internátu UKF .

Prezentácia MŠ na konferencii Združenia Orava , november 2013

Karneval;  zábavné súťaženie v maskách s aj s rodičmi v priestoroch UKF

Exhibícia na ľade;  ukončenie korčuliarskeho kurzu za účasti rodičov detí

Návšteva hydinovej farmy ;prehliadka chovu hydiny na farme

ŠVP Repište :  5 dňová škola v prírode v oblasti  Sklených Teplíc

Poldenná exkurzia do zubrej obory 

Cvičenie v prirode v Lovinke:  trojdňový pobyt  detí v prírode s cvičením

Požiarnici v MŠ : Hry s vodou a ukážky požiarnej techniky

Škola v prírode: 5 dňový pobyt detí  v Sklených Tepliciach

Výlet  na Zobor :   poldenný výlet malých  detí k príležitosti MDD  na Zobor

Rozlúčka s predškolákmi  ;  Spoločné posedenie s rodičmi pri opekaní spojená s vystúpením detí z  a rozlúčkou s predškolákmi , vernisážou a fotogalériou detí materskej školy

Návštevy Starého divadla  ;  divadelné predstavenie podľa ponuky

 

 

projekty realizované v školskom  roku 2013/2014

Názov projektu

Termín začiatku realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Evička nám ochorela

2001

pokračuje

Zručnosti prvej pomoci

Enviroprojekt

2010

pokračuje

Prvotné povedomie v oblasti environmentalistiky

Výchova k zdravému životnému štýlu

2010

pokračuje

 

Návyky k osvojovaniu zdravého životného štýlu

 

Ahoj kamarát

2005

pokračuje

Medzinárodný projekt na výmenu skúseností v oblasti predprimárneho vzdelávania

Informáčik

2011

pokračuje

Základy informatiky na elementárnej úrovni , IKT

Projekt Orava

2011

pokračuje

Demokratické prístupy vo vzdelávaní

 

 

priestorové a materialno -  technické podmienky materskej školy

            Sídlo MŠ Hospodárska  7 Nitra je súčasťou budovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  (ďalej  len SPU) , ktorá je vlastníkom budovy a školskej záhrady . MŠ je zriadená od roku 1964 a jej terajším zriaďovateľom  je mesto Nitra  od 1. 07. 2002.

Dňa 8. 06. 2005 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri prevádzkovaní MŠ medzi Mestom Nitra a SPU. Zmluva bola ukončená k 31.8.2011

MŠ je dvojtriedna , jej priestory sú atypické

Každá trieda má vlastnú spálňu  spoločnú šatňu a umyvárku.

Škola má vlastnú kuchyňu strava sa podáva v triedach.

Škola má aj vlastnú telocvičňu, ktorú denne využíva na športové a relaxačné aktivity.

 

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ

Finančné zabezpečenie školy riadi mesto Nitra

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2013

 
   

položka

MŠ+ZŠS

Schválený rozpočet 2013

60 560

610 mzdy+620 odvody

60 615

632001 energie

2 834

632002 vod, stoč.

1932

632003 pošt.služ a telek

330

632004 internet

154

633001 Inter.vybavenie

238

633006 vš.materiál

687

633009 knihy, učeb. pomôcky

1050

633010 pracov.odev,návlečky

 

633013 softvér

129

635002 Výpočt.techn.údržba

77

636001prenáj.budov-nájom

750

637004 služby

231

637005 revízie

1 151

637014 Strava

138

Spolu

70 316

Príjem od rodičov

3 756

 

 

V zmysle Všeobecného  záväzného  nariadenia Mesta Nitry  č  21/2008  o výške príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách,  v  školských  zariadeniach  a na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky  úhrady  v školských  účelových zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Nitry  v znení  dodatku  č.  1 ,2,3,4 a dodatku č.5 sa uznieslo  že od

1. septembra 2013

je výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za  pobyt  dieťaťa v materskej škole  na jedno  dieťa

 

do 3 rokov                                                                                                                                                                                                                                    50€

od 3 rokov                                                                                                                                                                                                                                    14€

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b)   ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok  v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a)   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 

hodnotenie plnenia cieľa  v  koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

1.     

Systematicky sme   budovali  školskú  knižnicu vzdelávacieho procesu a mimovyučovacích aktivít.

2.     

Podporovali sme činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšili sme telesnú aktivitu a tým podporili Národný program boja proti obezite.

3.     

Školili sme deti o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny  dentálnymi  hygieničkami. 

4.     

Rozvíjali sme   osvetovú,  vzdelávaciu  a výchovnú  činnosť  detí  environmentálnu  výchovu  a vzdelávanie  k trvale  udržateľnému  rozvoju  osobnosti, zameranú  hlavne  na  zdravé  potraviny,  trvale  udržateľnú  energiu,  čistú  vodu,  bezpečnú

a zdravú  dopravu,  zvýšenie  povedomia  v oblasti  separácie  odpadov.

5.     

Podporovali sme vzdelávanie  v rámci  "Eko  dni  jar",  "Eko  dni  jeseň", a navštevovali sme  environmentálne výstavy, podujatia.

6.     

Posilňovali sme schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia detí , požívali sme aktivizujúce   metódy práce. Podporovali sme ďalšie vzdelávanie učiteľov, zvyšovali sme právne vedomie a vzdelávali sa v oblasti tvorby ŠkVP.

7.     

Podieľali sme   sa  na  plnení Národného programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu .

Priebežne sme hodnotili socálnu atmosféru v triedach

 

8.     

Pri  realizácii  pohybových  a  relaxačných  cvičení  sme dôsledne  dodržiavali   zásady psychohygieny.  Pri  zostavovaní  cvičení  rešpektovali   pedagogické  zásady  s  dôrazom  na zásadu  primeranosti 

9.

Pri  plánovaní  cieľov  z  učebných  osnov  školských  vzdelávacích  programov  mali  na zreteli  rôzne  výchovno-vzdelávacie  potreby  detí,  ich  vekové  a  individuálne  osobitosti..  Plnenie  cieľov  sme  priebežne  kontrolovali   a overovali

spätnou  väzbou,  rozvíjali sme  u  detí  hodnotiace  a  sebahodnotiace  zručnosti  vo  vzťahu k stanoveným cieľom.

10.  

Počas  celého  školského  roka sme  úzko  spolupracovali so  základnou školou  s cieľom uľahčiť  prechod  deťom  na  primárne  vzdelávanie  v základnej  škole.

11.  

Využili sme dopravnú akciu Bezpečne do školy na  utváranie poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzaní detským úrazom a nehodám .

12.  

V rámci projektu Ahoj kamarát sme podporovali a rozvíjali medzinárodnú spoluprácu škôl. SK ČR

 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky:

a)                

V spolupráci  zákonnými zástupcami detí materskej školy

b)                

Pripravenosti detí na vstup do materskej školy

c)                

Vytváranie  socioemocionálnej klímy na základe dôvery , empatie a partnerstva

d)                

Využívanie rôznorodých edukačných foriem ( zážitkové učenie, ... )

e)                

Tímová práca na medzinárodnom projekte Ahoj kamarát

Negatíva:

a)                 

Vylepšiť materiálne zabezpečenie k pobytu  vonku v školskej záhrade, vybavenie hracím programom

b)                

Zrealizovať propagáciu kvalitnej práce propagáciou na MPC  v odborných časopisoch  a na konferenciách

Spolupráca s rodičmi

MŠ spolupracuje s Občianskym združením Happy Land pôsobiacim pri MŠ Hospodárska 7 v Nitre. na akciách organizovaných MŠ

a)                 

Skrášlenie interiéru školy   

b)                

Poskytovanie poradenstva , individuálne rozhovory

c)                 

Spoločné akcie: Projekt Ahoj kamarát

Šarkaniáda

Hviezdne Vianoce

ŠVP

Karneval

Rozlúčka s predškolákmi

 

SPOLUPRÁCA S INÝMI  ORGANIZÁCIAMI

 

a)                 

TJ HK  Nitra – korčuliarsky oddiel

b)                

Tralaškola –  výtvarná príprava

c)                 

Delfín – plavecká príprava

d)                

AUTOŠKOLA PODSKLAN , POHODA – spolupráca , exkurzie , vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy

e)                 

SPU – exkurzie ,

f)                  

SPaVŠ - exkurzie

g)                 

MPC – publikačná činnosť

h)                

UKF- katedra elementárnej pedagogiky, konzultačná činnosť a vzdelávacie programy

i)                  

ORAVA ASSOCIATION – profesijná organizácia zastupujúca záujmy detí pedagógov a rodičov

j)                  

Agrokomplex Nitra – kultúrno-spoločenské akcie

k)                

Staré divadlo a DAB NITRA  - divadelné a spoločenské podujatia

l)                  

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA

m)              

STOMATOLÓG