Nachádzate sa tu

Školský poriadok

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 MATERSKÁ  ŠKOLA  HOSPODÁRSKA  7  , NITRA

  

 

 

Počet listov

25

V pedagogickej rade prerokovaný dňa:

9.9.2014

S radou školy prerokovaný dňa:

 

Platnosť od :

30.9.2015

Platnosť ukončená :

30.9.2014

Vydáva :

Petronela Pospišilová , riaditeľka školy

 

 

 

 ČASŤ I.

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok  MŠ Hospodárska  7 , Nitra je vypracovaný v zmysle §153 zákona č. 245/2008 Z. z .o výchove   a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/ 2009 , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 306/2008 o materskej škole , Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva SR; Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Správy materských škôl v Nitre s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

                                ČASŤ II

                               Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie , predprimárne vzdelávanie

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma  spravidla dieťa od troch rokov do šiestich  rokov jeho veku .

Deti sa do materskej školy prijímajú  na základe písomnej  žiadostizákonného  zástupcu; môžu sa prijímať aj deti so špecifickými výchovno -vzdelávacími potrebami , deti nadané vo veku spravidla od troch do šiestich rokov ,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou .Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne a iné potrebné podmienky.

Do MŠ sa deti prijímajú k začiatku školského roka  od 15.februára do 15.marca , pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu roka .  Miesto a termín zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ spravidla do 15. februára  do 15 marca .  Zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ . Prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku , deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou  . Ostatné podmienky prijímania si určí riaditeľ a po prerokovaní s pg. radou zverejní na viditeľnom mieste.

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu, ktorú predloží  riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami  predloží vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie .

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy  podľa §5 ods.13 pís. a) zákona o 596/2003 Z.z. o štátnej správe a a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rozhodnutí o prijatí môže riaditeľ určiť  adaptačný alebo diagnostický  pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľ po prerokovaní sa zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas. Dieťa môže byť do MŠ prijaté aj počas roka.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Pokiaľ zákonný zástupca  do tohto termínu rozhodnutie od  riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. 

               Zákonný zástupca dieťaťa  so ŠVVP predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter znevýhodnenia  dieťaťa.

                O prijatí dieťaťa so ŠVV P rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti  a dorast; ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným znevýhodnením, vyjadrením príslušného odborného lekára.

                                               Riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu , že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania(§ 108 školského zákona)príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu , k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania  z toho dôvodu , že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu znevýhodnenia .

Budú sa dôsledne dodržiavať ustanovenia §28 ods.12a13 školského zákona  ustanovenia §3 ods. 3 a4 vyhlášky o MŠ. Komunikácia s rodičmi bude vedená písomne a riadne evidovaná .


                 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

                Riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

                Riaditeľ rozhoduje o vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého ,alebo rozdielneho veku.

                Riaditeľ rozhoduje o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského  poriadku školy zákonným zástupcom

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 č. 2 č.3 č.4a č.5 môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. 

 

 

 

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.

 

Práva a povinnosti dieťaťa  a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

 

Dieťa  má právo:

a)   

 Rovnoprávny prístup k vzdelávaniu

b)   

 Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky materských školách

c)   

Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku ustanoveným týmto zákonom

d)   

Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti , nadanie a zdravotný stravv rozsahu ustanovenom týmto zákonom

e)   

Úcta k jeho vierovyznaniu , svetonázoru , národnostnej a etnickej príslušnosti

f)    

Poskytovanie poradenstva a služieb spojených výchovou a vzdelávaním

g)   

Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

h)  

Organizáciu výchovy a vzdelávania vekuprimerannú jeho veku , schopnostiam , záujmom a zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

i)    

Úcte k svojej osobe na zabezpečenie ochrany proti fyzickému , psychickému a sexuálnemu násiliu

j)     

Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov

k)   

Oboznámiť sa s výchovno – vzdelávacím programom materskej  školy  a školským poriadkom

l)    

Vyjadrovať sa k výchovno- vzdelávaciemu programu  materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

m) 

Dieťa so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami  má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód , ktoré zodpovedajú jeho potrebám , na vytvorenie nevyhnutných podmienok , ktoré túto výchovu a vzdelanie umožňujú

 

 

Dieťa je povinné :

 

a)   

Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

b)   

Dodržiavať školský poriadok školy a dodržiavať vnútorné predpisy školy

c)   

Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok , ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie

d)   

Konať tak aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť , ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb  zúčastňujúci sa na výchove a vzdelávaní

e)   

Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakova zamestnancov školy alebo školského zariadenia

f)    

Rešpektovať pokyny zamestnancov školy , ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi , vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

 

a)   

Žiadať abysa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie  a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podľa školského zákona.

b)   

Oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom.

c)   

Byť informovaný o výchovno –vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

d)   

Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy

e)   

Vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

a)   

Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom

b)   

Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby.

c)   

Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa , jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach , ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a  vzdelávania  .

d)   

Ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní je zákonný zástupca povinný riaditeľke písomne oznámiť dôvod neprítomnosti  a po opätovnom nástupe do materskej školy predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

e)   

Pravidelne uhrádzať príspevky  v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 o výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach  a na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky  úhrady  v školských  účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č.1,2,3,4,a č.5

 

V zmysle Všeobecného  záväzného  nariadenia Mesta Nitry  č  21/2008  o výške príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách,  v  školských  zariadeniach  a na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky  úhrady  v školských  účelových zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Nitry  v znení  dodatku  č.  1 ,2,3,4 a dodatku č.5 sa uznieslo  že od

1. septembra 2013

je výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za  pobyt  dieťaťa v materskej škole  na jedno  dieťa

 

do 3 rokov                                                                                                                                                                           50€

od 3 rokov                                                                                                                                                                           14€

 

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Platba sa prevádza v hotovosti u triednej učiteľky , ktorá je povinná viesť o úhradách kontrolovateľnú evidenciu.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

 a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom   dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi( Zákon 599/2003 )

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách

 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na  jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie:

- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie

 

 Podmienky úhrady príspevku:

a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta v stĺpci úhrada v € a to:

- bezhotovostným bankovým prevodom

- poštovou poukážkou

Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň.

 

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne.

b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.30 hodiny, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

 

c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období

d) žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

 

Podmienky pri zabezpečovaní diétneho stravovania

Na poskytovanie diétneho stravovania je potrebné vytvoriť nasledovné pracovné podmienky :

a) materiálno-technické a technologické vybavenie kuchyne musí byť prispôsobené na prípravu

diétnych jedál,

b) musia byť vytvorené vhodné skladovacie podmienky,

c) dostatok chladiaceho zariadenia,

d) možnosť nákupu potrebných surovín na prípravu diétnych jedál

e) vedúca školskej jedálne a kuchárka musí byť odborne spôsobilá na prípravu diétnej stravy

f) v školskej jedálni zabezpečujúcej diétne stravovanie detí a žiakov je povinná vedúca školskej

jedálne viesť samostatný stravný list na prípravu diétnych jedál a musí zabezpečiť rovnomerné

čerpanie finančného pásma v rámci mesiaca

g) diétne stravovanie musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku školskej jedálne (môže byť

i formou dodatku), ktorý schvaľuje RÚVZ.

 

Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy nasledovné zariadenia:

a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova – pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Klokočina

b) ZŠS pri ZŠ Topoľová – pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Chrenová

Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre

každý druh diéty ( šetriaca, bezgluténová a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 10

stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní

na iný typ diéty, zostáva naďalej v platnosti možnosť nosiť si diétne jedlo do všetkých

školských jedální na ohriatie.

 

Príspevok na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne

 

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:

a) ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci

b) ktorý je v hmotnej núdzi

 

Podmienky a spôsob úhrady príspevku na režijné náklady

 

Uhrádza sa mesačne vopred spolu s nákladmi na nákup potravín

a) príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na

potraviny na poštovú poukážku,

b) príspevok na úhradu režijných nákladov sa odpočíta zo sumy zaplatenej za náklady na

potraviny trvalým príkazom alebo bezhotovostným bankovým prevodom

 

Po zaplatení všetkých príspevkov, najneskôr však do 7. dňa nasledujúceho mesiaca, odvedie vedúca jedálne príslušnú sumu

a) ZŠS pri ZŠ na príjmový účet školy a tá následne na príjmový účet MsÚ v Nitre

b) ZŠS pri MŠ na príjmový účet MsÚ v Nitre

 

Podmienky použitia príspevku na režijné náklady

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia toho zariadenia školského stravovania pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, kde má zákonný zástupca dieťa.

 

Od 1.9.2013 nadobúda účinnosť dodatok č. 5 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008. Hlavné zmeny, ktoré sa týkajú ZŠS pri MŠ a ZŠ:

 

1.1.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa

vekových kategórií stravníkov - v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

 

1.3.Podmienky úhrady príspevku:a)  príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebožiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta

 

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne.

 

Výška stravného pre zamestnancov – 1,26 €.  Pre ZŠ - nezabudnúť prirátať réžiu a prepočítať 55% doplatok zamestnávateľa podľa § 152 ZP

 

 

 

Výška stravného - 4. finančné pásmo – platí od 1.9.2013

 

MŠ – hmotná núdza

 

 

 

Výška stravnej jednotky v €

Výška dotácie z ÚPSVaR v €

Príspevok rodiča v €/deň

desiata

0,30

0,16

0,14

obed

0,72

0,68

0,04

olovrant

0,25

0,16

0,09

SPOLU

1,27

1,00

0,27

 

 

ZŠ – hmotná núdza

 

 

 

Výška stravnej jednotky v €

Výška dotácie z ÚPSVaR v €

Príspevok rodiča v €/deň

obed 1. stupeň ZŠ

1,09

1,00

0,09

 

 

 

 

ZŠ – hmotná núdza

 

 

 

Výška stravnej jednotky v €

Výška dotácie z ÚPSVaR v €

Príspevok rodiča v €/deň

obed 2. stupeň ZŠ

1,16

1,00

0,16

 

 

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa :

Finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

od 01. 09. 2011 

MŠ denné   Desiata  Obed  Olovrant     Spolu

( stravníci od 2 - 6 rokov )  €  €  €     €

1. pásmo                               0,24                0,60                            0,21     1,05

2. pásmo                               0,26                 0,64                            0,22     1,12

3. pásmo                  0,28                 0,68                            0,23     1,19

4. pásmo                               0,30                0,72                             0,25     1,27

5. pásmo                               0,32                0,76                             0,26     1,34

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 h  do 16.30 h.

Riaditeľka materskej školy:                                               Petronela Pospišilová

Konzultačné hodiny:                                                                                od 11,00 do 12,00 hod.

Vedúca školskej jedálne:                                      Denisa Czeriová

Konzultačné hodiny:                                                                    utorok,  celý deň

 

Prevádzku materskej školy určil  riaditeľ materskej školy po prerokovaná so zákonnými zástupcami   a  odsúhlasená Mestom Nitra .

              Prevádzku možno aj obmedziť , alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší na štyri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy , dezinfekcie hračiek aj čerpania dovoleniek pedagogických a ostatných zamestnancov podľa harmonogramu.

              Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať materskú školu podľa plánu, ktorú určí zriaďovateľ.

              Prevádzka môže byť dočasne  prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

 

 

 

1. 

Organizácia tried a vekové zloženie detí:

 

     I. trieda: 3 - 6 ročné deti                    tr. uč,  M.Hajtingerová , P. Pospišilová
    II. trieda: 3 - 6  ročné deti                           tr. uč., E.Matrišová, M.Opršalová

2. Prevádzka  tried , schádzanie a rozchádzanie detí:

                                               V čase od 6,30 do 7,00 sa deti schádzajú v II. triede a popoludní sa od 16,00 h rozchádzajú z II.  triedy.

3. Denný poriadok :

                                               Usporiadanie denných činností , pravidelne sa opakujúcich  v každej triede je spracovaný vo forme denného poriadku

                                               Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke pri vstupe do šatni

 

6,30 otvorenie prevádzky

Schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové , individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

8,30     Činnosti zabezpečujúce životosprávu , osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  desiata

pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku , vychádzka so získavaním poznatkov o okolí, prírode, doprave , hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náčinia, pieskovísk, hry s hračkami , voľné hry)

11,30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu  osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  , obed

Príprava na odpočinok- literárne , hudobné chvíľky , rozhovory , odpočinok( v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)

14,30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu , osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  olovrant

Hry a hrové činnosti , krúžková činnosť , edukačné aktivity, pobyt vonku

 

 

4. Preberanie detí:

                               Dieťa od zákonného zástupcu  preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie  svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič  splnomocniť aj svoje maloleté dieťa , staršie ako 10 rokov , alebo inú pedagogickým  zamestnancom známu  osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zaň zodpovedá.( §7 ods. 8  Vyhláška MŠ SR 306/2008 )

                            Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca  s riaditeľom alebo triednym učiteľom materskej školy.

                                                           Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa priviesť ,alebo prevziať v inom čase, je potrebne o tom vopred informovať triednu učiteľku.

                                                           V prípade, že majú súdnym rozhodnutím , príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópia súdneho rozhodnutia )informovať riaditeľku školy.

                                                          

               V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nerušil priebeh činností ostatných detí (napr. aby neobmedzil ,činnosti detí , stravovanie ,pobyt detí vonku a pod.)

               Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

  V materskej škole je ZÁKAZ je  podávania liekov zamestnancom materskej školy . Výnimku tvoria akútne prípady a je možné podať detský Paralén .
“Preberanie“ detí medzi učiteľmi v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne  ,  na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami. Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami pri preberaní svojho dieťaťa, alebo v čase vopred dohodnutom. Konzultácie sú spravidla ústne, ak však učiteľka opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený je vyhotovená písomná forma. Pedagogický zamestnanec okrem konzultácií môže rodičovi odporúčať pedagog. literatúru, poradne a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

5.Organizácia v šatni :                                                                                                                                                       

               Do šatne majú prístup zákonný zástupcovia , ktorí po vstupe do budovy materskej školy použijú ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi k deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.   Ostatné náležitosti sú uvedené v Prevádzkovom poriadku a zákonný zástupcovia s nimi boli oboznámení na rodičovskom združení .

              Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

6.         Organizácia v umyvárni:
             Obe triedy majú spoločnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný , uterák, prípadne zubnú kefku ,pohár  označený svojou značkou 2. trieda
Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.
             Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.

7.         Organizácia v jedálni - v triedach v čase od 11.30 do 12.00 hod.
            Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
            Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ materskej školy a učitelia. Učitelia vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. 2-3ročné deti používajú pri jedle lyžičku , 4-5 ročné deti lyžičku aj vidličku , 5-6 ročné deti používajú kompletný príbor. Pitný režim sa realizuje počas celého dňa, podávaná je čistá voda z vodovodu , v sklenných pohároch .Režim zabezpečuje ZŠS.

8.         Pobyt detí vonku:
             Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa materskej školy.

 Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou , keď sa nemusí uskutočniť , sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný dážď  (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa upravuje pobyt vonku vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát  počas dňa. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť , dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia  v zmysle platnej legislatívy. Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky edukačné aktivity.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. V materskej škole pri zdravotníckom zariadení zodpovedá za bezpečnosť detí pedagogický zamestnanec a zdravotnícky zamestnanec.

S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Mimo areál materskej školy využívajú deti reflexné vesty a prvky a zamestnanci používajú stopterčík. Na výlety a exkurzie mimo školy s využitím dopravy deti môžu ísť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

9.         Organizácia v spálni :
            Počas poludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Počas odpočinku si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje pomôcky , študuje odbornú literatúru.

10. Organizácia na schodoch

                                   Vnútorné schodisko na prvé poschodie a do suterénu využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom , že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlí. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

V prípade stretnutia dvoch tried detí , dá prednosť  tým čo už po schodoch idú. V prípade že sa stretnú v polovici , staršie zostanú stáť, pokým mladšie neprejdú.

Na vonkajšom schodisku , hlavne za zlého počasia (mokro a sneh), učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku

Na všetkých schodoch chodia deti po jednom rade a pridŕžajú sa zábradlia.

11. Krúžková činnosť .

V materskej škole sa môže v súlade so Školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť

Krúžková  činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  V zmysle §7 odst.5 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009

 Zabezpečujú ju lektori , ktorí majú odbornú spôsobilosť . Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách od 15,00 -16,00 a na základe  písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Lektori v  plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Pondelok 14,30 h -15,15ked h

§ 

Výtvarno-estetická príprava

Štvrtok  : 15,00 h -15,40 h

§ 

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

12.Organizácia ostatných aktivít

Materská škola na základe ŠKVP  zabezpečuje v spolupráci s inými profesionálnymi organizáciami športové kurzy :

§ 

Korčuľovanie

Päťmesačný kurz korčuľovania pod vedením inštruktorov na zimnom štadióne za informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

§ 

Plavecký výcvik

 Plavecký výcvik na mestskej plavárni za informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 Na základe organizácie dňa II. triedy sa kurzov zúčastňujú aj deti , ktoré kurz nenavštevujú. Učiteľky im počas kurzu venujú náležitú pozornosť a absolvujú zároveň pobyt vonku počas presunov  zároveň absolvujú pobyt vonku vo forme vychádzok pri presune z materskej školy a späť.

Preprava detí je zabezpečená MHD a pešo.

Počas kurzov učiteľka  zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz (preprava, obliekanie, vzliekanie vyzúvanie , doprovod na toaletu). V priebehu samotného kurzu zodpovedajú za deti vyučujúci tréner, nakoľko sú deti zadelené do menších skupín.

 

13. Výlety a exkurzie 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, a informovaného súhlasu zákonného zástupcu najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pg .zamestnanec poverený riaditeľom školy zabezpečí prípravu  o priebehu aktivít vrátane poučenia zúčastnených o ochrane osôb a deti a ochrane zdravia .Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorí potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom . Na Výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu  použiť prostriedky hromadnej dopravy .

ŠvP sa organizuje na základe vyhlášky  MŠ SR 305/2008 o škole v prírode a zákona 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia vyhláška MZ SR č.526/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Riaditeľka písomne ohlási zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

14. Usporený režim chodu školy:

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu  zvýšenej chorobnosti hlavne v zimných mesiacoch riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried . Nadbytok zamestnancov v takom prípade rieši náhradným voľnom alebo  čerpaním dovolenky.

 

15. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky , ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy .

Riaditeľka školy :

§ 

Poučí študentky o BOZP na pracovisku, vypracuje o tom písomný záznam

§ 

Oboznámi študentky so Školským poriadkom a školskou dokumentáciou

§ 

Zaradí študentky do tried

 

 

Článok 4

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno -patologickými javmi, diskrimináciu alebo násilím

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich  s výchovou a vzdelávaním  povinná :

1.   

Prihliadať na fyziologické potreby dieťaťa

2.   

Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických javov

3.   

Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4.   

Viesť evidenciu školských úrazov , ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou.; pri vzniku úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri školskom úraze zabezpečí učiteľka 1.pomoc a lekárske ošetrenie.. O úraze a uskutočnených opatreniach informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5.   

Podľa § 24 ods. 6 zákona 355/2007Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa:

§ 

Je spôsobilé na pobyt v kolektíve

§ 

Neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

§ 

Nemá nariadené karanténne opatrenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti , ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní , vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast , zákonný zástupca ho predloží pri zápise do materskej školy .

 

6.   

Ak dieťa  počas dňa ochorie , učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu  dieťaťa.

7.   

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 -5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí za prítomnosti dvoch zamestnancov.  Pri opustení areálu školy využije reflexné vesty , prvky a stop terčík.

8.   

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť so súhlasom rodičov  vykonáva lektor , tak za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

9.   

Pri činnostiach ktoré  sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti  materskej školy a vyžadujú si  zvýšený pedagogický dozor , riaditeľka zabezpečí počet zamestnancov takto .

 

a)   

Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagóga

b)   

Na korčuliarsky výcvik najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca

c)   

V škole prírody je počet detí stanovený podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode

d)   

Na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 ods. 10 školského zákona

10.

Elektrické spotrebiče , vypínače , zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

 

1.   

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných  školských úrazov

2.   

Evidencia obsahuje:

    

meno a priezvisko dieťaťa

    

deň, hodinu, charakter úrazu, miesto keď došlo k úrazu, skutočný popis ako k úrazu došlo,

    

svedkov úrazu, meno a priezvisko pg. zamestnanca ,ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie

    

počet vymeškaných dní  z dôvodu úrazu

    

zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa

    

zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom  školskom úraze v prípade, ak sa následky prejavia neskôr.

3.   

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné záznam spíše zamestnanec , ktorého poverí riaditeľ školy.

4.   

Záznam do knihy evidencie vykoná zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0až3) , tento úraz sa považuje ze neregistrovaný školský úraz.

            Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 a viac) považuje sa to za registrovaný školský úraz.

5. 

 Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam  o vzniku registrovaného školského úrazu  spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase dozoru nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné , záznam spíše triedny učiteľ, ktorý úraz zaevidoval a to najneskôr do 7  kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa , učiteľka , ktorá záznam spísala riaditeľka školy. Zamestnanec podpisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

6.   

Riaditeľka , alebo zástupkyňa  školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr(MŠ SR ) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazov na školách.

7.   

Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú zákonný zástupca dieťaťa , škola technik BOZP , poisťovňa , v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná ďalej riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, diskriminácii a násiliu

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

1.   

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2.   

Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

3.   

V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. nenič svoje múdre telo) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov každodennej práce.

4.   

Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom aktivít, a tým viesť  k plnohodnotnému životu, kde by legálne a nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5.   

Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

6.   

Dbať na to , aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby , tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7.   

Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8.   

V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drogv prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných( riaditeľku , zástupkyňu )ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred socialnopataologickými javmi, monitorovať zmeny v ich správania v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického  týrania či ohrozenia mravnéhoi vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy , prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie a kontaktovať  príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného  zboru.

 

Národný program Duševného zdravia

 

V záujme  podpory rozvoja  duševného zdravia je dôležité  predovšetkým zaraďovať do výchovno vzdelávacieho procesu činnosti, aby napomáhali   rozvíjať  u detí schopnosť  zvládať rôzne psychicky náročné situácie . Ďalej je dôležité väčšie pochopenie pre menšiny vrátane rómskej populácie. Rozvíjať dobré vzťahy k rovesníkom  zamerať sa na optimalizáciu osobnostného vývinu. Vytvárať emocionálne vhodnú atmosféru v triedach prosociálnymi aktivitami . V prípade podozrenia  duševnej nerovnováhy u detí z hľadiska osobnostného vývinu  sprostredkovať odbornú pomoc v spolupráci s CPPPaP.

 

 

Preventívny program boja proti obezite

 

 

Strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka je  určený pre deti  a pedagogických zamestnancov školy . Je  zapracovaný do ŠkVP v rámci vlastných cieľov našej materskej školy a projektov realizovaných  na škole. Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na preventívne projekty v oblasti zdravého spôsobu života  a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v  prostredí materskej školy , závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

Cieľom aktivít je k zodpovednosti za svoje zdravie a vedenie detí k zdravému životnému štýlu.

 

 

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

1.        

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo.

2.        

Pokiaľ vznikla škoda nedostatočným dozorom učiteľa nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov nebude požadovať.

3.        

Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľ školy upratovačka a učiteľky, ktoré budovu ráno odomykajú a večer zamykajú a hlavná kuchárka  V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá riaditeľom poverený prevádzkový zamestnanec.

4.        

V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

5.        

Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľ povinný prekontrolovať uzatvorenie okien.

6.        

Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľ povinný odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto.

7.        

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8.        

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

9.        

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

10.     

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka  alebo príslušný pedagogický zamestnanec.

 

 

 

 

 Časť III

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so :

-         

Zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         

§ 7 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008Z.z. o materskej škole

-         

zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

-         

Zákonník práce, zákon NR SR č. 311/2001 v znení neskorších predpisov

-         

Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane a podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

-         

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

-         

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

-         

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania

-         

Zákon č. 152 /1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

-         

Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

 

 

V zmysle zákona 330/1996 v znení neskorších zmien a doplnkov – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , § 8a ods. 5, Zákona 272/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov – O ochrane zdravia ľudí , § 5 písm. e.

 

je

Z Á K A Z           F A J Ć E N I A

Vo všetkých prevádzkach , objektoch materských škôl a zariadení školského stravovania patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra  v zmysle Zákona 377/2004 § 7 . 1 písm c.

 

 

 Školský poriadok  pre zamestnancov

Školský  poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy . Zamestnanec je povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu . Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou

Zamestnanci sú povinný:

a)   

Pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

b)   

Plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi.

c)   

Plne využívať pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonávanie zverených prác

d)   

Kvalitne , hospodárne a včas plniť pracovné úlohy

e)   

Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou

f)    

Strážiť a ochraňovať majetok organizácie  pred poškodením

g)   

Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie

h)  

Neprítomnosť z dôvodu ochorenia alebo iných závažných príčin ihneď  hlásiť vedeniu školy .Nástup na PN hlásiť deň vopred( ak je to možné) aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky

i)    

Opustiť pracovisko počas prevádzky možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou.

j)     

Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch predchádzajúcom súhlase vedenia školy

k)   

Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

l)    

Dodržiavať právne predpisy

Povinnosti učiteliek

a)   

Zabezpečiť výchovu , vzdelávanie a starostlivosť zdravý vývoj detí

b)   

Dodržiavať Školský vzdelávací program , školský zákon 245/2008 Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 ,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008Z.z. o materskej škole

c)   

Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce , vzdelávať sa   samoštúdiom lebo  organizovaných formách ďalšieho vzdelávania

d)   

Plány výchovno –vzdelávacej činnosti vypracovať skôr najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci .

e)   

Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu

f)    

Dbať na bezpečnosť detí

g)   

V dennom poriadku využívať všetky činnosti z denného poriadku a  pravidelne dodržovanie času a činnosti spojené s dodržovaním  životosprávy

h)  

Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu , nechávať deti bez dozoru ani počas spánku 

i)    

V záujme výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi Svojim osobným životom, konaním vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí

 

Prehlasujem, že som sa oboznámila so Školským poriadkom  a úlohy z neho vyplývajúce budem svedomito plniť.

Riaditeľka MŠ:                                                                 Petronela Pospíšilová

Učiteľka pov zastupovaním: Monika Opršalová

Učiteľka                                                                                                    Mgr.Monika Hajtingerová

Učiteľka:                                                                                                   Mgr.Erika Martišová 

Kuchárka:                                                                                                         Mária Jašíčková

Prev. zam.  :                                                                                          Iveta Mikušíková.

Vedúca školskej jedálne:      Denisa Csériová

Upratovačka  :                                                                          Anna Bojdová

 

 

Školský poriadok vydáva  riaditeľka školy po prerokovaní a schválení :

 

 

 

 

Schválený riaditeľkou školy:                                                                                                          Petronela Pospišilová

dňa : 10.9.2014                                                                                                                                                         

                         

 

Prerokované Pedagogickou radou :

dňa:......6.9.2014

 

Prerokované Radou školy
dňa ............                                                                                                                         podpis predsedu ....................................