Nachádzate sa tu

Poplatky

Valné zhromaždenie OZ Happy Land pri MŠ Hospodárska7 Nitra na svojom septembrovom zasadnutí schválilo ročný členský príspevok, ktorého výška je 60,- €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole (výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, hygienický a spotrebný materiála p.) Pravidlá hospodárenia upravuje Štatút OZ Happy Land pri MŠ Hospodárska7 Nitra.

V zmysle Všeobecného  záväzného  nariadenia Mesta Nitry  č  21/2008  o výške príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách,  v  školských  zariadeniach  a na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky  úhrady  v školských  účelových zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Nitry  v znení  dodatku  č.  1 dodatku č.2 a dodatk č. 3 č.4 a č.5 sa uznieslo  že od 1. septembra 2013 je výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za  pobyt  dieťaťa v materskej škole  na jedno  dieťa od 3 rokov je  14 € , dieťa do 3 rokov 50€ mesačne.Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Spôsob úhrady je uvedený v školskom poriadku.

Viac : v školskom poriadku materskej školy