Nachádzate sa tu

Kalendár aktivít

 AKCIE ORGANIZOVANÉ ZA ÚČASTI RODIČOV  

šarkaniádA  ,  AX Nitra /september-október/       

    Púšťame  šarkanov s rodičmi v priestoroch agrokomplexu  v nitre za krásneho jesenného počasia.

       hviezdne vianoce :   /december/

DArujeme  krasny vianočný darček rodičom od detí v podobe vianočného programua posedíme v prijemnom prostredí  so všetkými   rodičmi  deťmi a proateľmi školy na koci roka. 

fašiangový karneval :/február/

stretneme sa všetci v maskách vo veselom víre tanca, súťaží a zábavy.

  Ahoj kamarát :/september, máj/

mEDZINáRODNý PROJEKT NA VýMENU SKúSENOSTí V OBLASTI PREDPRIMáRNEHO VZDELáVANIA S čESKOU REPUBLIKOU/ MESTO KROMĚŘíž/. ORGANIZUJEME VZáJOMNé NáVšTEVY V DVOCH čASTIACH- V JESENNEJ A JARNEJ.

     tÝžden hlasného čítANIA :/apríl/

v RáMCI PROJEKTU ORAVA RODIčIA HRAVýM SPôSOBOM CELý TýžDEň číTAJú SVOJIM DEťOM.   

pobyt v prírode organizovaný oz happyland v lovinke:/apríl/

POBYT V PRíRODE S JOGOVÝM CVĆENÍM  V MALEBNOM PROSTREDÍ  LOVINKY  , S PRIATEĽMI :) .

  rozlúčka s predškolákmi :/jún

SLáVNOSTNOU FORMOU SA ROZLúčIME S PREDšKOLáKMI, POSEDíME PRI SPOLOčNEJ OPEKAčKE S RODIčMI, DEťMI A PRIATEľMI šKOLY.                        

výLETY A EXKURZIE:

     

exkurzia na spvs                                                                10/14

     

Exkurzia k Spolku záhrakárov                               10/14

     

exkurzia na farmu spu         , vivárium                   4/15

     

pOLDENNý VýLET DO ZUBREJ OBORY                           5/15

  

  poldenná enviro- exkurzia na zobor                   6/15