Nachádzate sa tu

Denný poriadok

Denný poriadok

6,30 schádzanie sa detí

Schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové , individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

8,30     Činnosti zabezpečujúce životosprávu , osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  desiata

pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku , vychádzka so získavaním poznatkov o okolí, prírode, doprave , hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náčinia, pieskovísk, hry s hračkami , voľné hry)

11,30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu  osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  , obed

Príprava na odpočinok- literárne , hudobné chvíľky , rozhovory , odpočinok( v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)

14,30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu , osobná hyg. , stravovanie , stolovanie  olovrant

Hry a hrové činnosti , krúžková činnosť , edukačné aktivity, pobyt vonku

16,30 ukončenie prevádzky